Info-mail om Det Frie Felts festival i sæson 17/18

Det Frie Felts festival har i de sidste 3 år været en del af programmet for CPH STAGE, men til næste år ændres spilleperioden for festivalen. Det Frie Felts festival vil i sæson 17/18 blive afholdt over to weekender i perioden den 18. – 28. januar 2018.

Vi vil dog stå for et mindre arrangement under CPH STAGE 2017, der har fokus på nordisk samarbejde og co-produktion. Det er et arrangement, vi laver i tæt samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst. Da vi flytter spilleperioden for Det Frie Felts festival, så rykkes vores deadline for et Open Call for festivalen til den 15. maj 2017.

Det Frie Felts festival bakker hundrede procent op om CPH STAGE som en festival, der omfatter hele scenekunstbranchen. Vi sender en uddybende info-mail ud i det nye år om det nordiske netværksarrangement, der finder sted under CPH STAGE i det nye år.

Vi har den 6. oktober 2017 stiftet en ny forening, Foreningen bag Det Frie Felts festival, som fremover skal stå for driften af Det Frie Felts festival. Festivalen har tidligere været arrangeret af de to interesseorganisationer Uafhængige Scenekunstnere (US) og Scenekunstnere uden Scene (SUS). Der er også blevet ansat en festivalledelse. I sæsonerne 17/18 og 18/19 vil dramatiker Gritt Uldall-Jessen og iscenesætter, performer Erik Pold fungere som ledelse af festivalen. Vi vil fortsat operere med et skiftende hold af kuratorer af festivalen, navnene på dem vil blive offentliggjort medio marts 2017 , sammen med yderligere information om det kommende Open Call.

Formålet med Det Frie Felts festival er at præsentere scenekunst, der er produceret i det frie felt inden for scenekunst, for et nationalt publikum, med ambition om at formidle denne scenekunst til et professionelt internationalt publikum, samt at udbrede kendskabet til det frie felt for den danske scenekunstbranche som helhed med henblik på at skabe dialog, udvikling, samarbejdsmuligheder og dynamik i scenekunstmiljøet. Det tror vi kan gøres mere effektivt ved at lægge festivalen for sig selv og ikke som en ”festival i festivalen”, og ved at den finder sted på et tidspunkt af året, hvor aktivitetsniveauet i scenekunstbranchen ikke er så højt.

Bestyrelsen i Foreningen bag Det Frie Felts festival består af følgende medlemmer: Jurist og advokat Elisabeth Ehmer, producent Louise Kirkegaard (1:1 Produktion), teaterleder Danjel Anderson (MDT, Stockholm), teaterleder Jens Frimann Hansen (Helsingør Teater),  samt på vegne af Uafhængige Scenekunstnere, performer og underviser Christian Adelhorst Rossil, sidstnævnte er valgt som formand for bestyrelsen. René Kruse fra “Behind The Scenes” og Faar 302 er valgt som administrator i foreningen.

Er du en af de scenekunstnere, der har planer om at spille på CPH STAGE 2017, så skal vi på vegne af festivalen her oplyse om følgende deadlines for tilmelding:

 

1: Der er forhåndstilmelding til CPH Stage ’17 med deadline den 31. december 2016. Link:  http://www.cphstage.dk/forhaandstilmelding2017/ – forhåndstilmeldingen er vigtig, men uforpligtende.

2: Endelig tilmelding i TEREBA fra primo januar. Deadline: Den 22. februar 2017– men det er en stor fordel at gøre det tidligt i perioden.

 

Det Frie Felts festival takker mange gange for samarbejdet i år. Vi ser frem til den kommende sæson 17/18 og håber, du/I vil blive ved med at bakke op om festivalen!

For yderligere information, spørgsmål el. lign. om Det Frie Felts festival,  send en mail til: kontakt(at)detfriefeltsfestival.dk

Kort resumé af Uafhængige Scenekunstneres deltagelse på Kulturmødet 2016, Mors.

Kort resumé af Uafhængige Scenekunstneres deltagelse på Kulturmødet 2016.

Uafhængige Scenekunstnere (US) stod for debatarrangementet, “Er der fortsat plads til den frie scenekunst?”, der fandt sted fredag den 26. august 2016 kl. 18.00 – 19.30 på KulturScenen, M.C. Holm Skolen, som en del af Kulturmødet på Mors. ”Plads” skulle her ikke bare forstås som ledig scenekapacitet, men også, om der overhovedet var interesse for og forståelse for den frie scenekunst som en kunstnerisk egenart i sig selv.
Det var første gang, US var med på Kulturmødet. De øvrige spørgsmål, som vi ønskede at få diskuteret, var:
Hvilke udfordringer står den frie scenekunst pt. over for? Hvilke forhindringer er der pt for at fremme samarbejdet mellem den frie scenekunst og institutionsteatrene og hvad kan vi gøre ved disse forhindringer? Hvad gør vi for at øge kendskabet til det frie scenekunstfelt? Hvordan kommer vi i kunstnerisk dialog med institutions­teatrene? Er der forskel på de æstetiske muligheder for den frie scenekunst og institutionsteatrene?
Der var et super godt fremmøde til debatten, hvori aktører inden for det frie felt, teaterledere og et medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst deltog.
Baggrunden for debatten var det kuldsejlede projekt med en åben scene i Hovedstaden og de deraf følgende problemer med manglende scenekapacitet i København, samt de aktuelle nedskæringer i rådighedsbeløbene til Statens Kunstfond og bestræbelsen på at ”få pengene til at række længere” fx ved at det frie felt og institutionsteatrene kunne samarbejde om projekter.
Tonen i debatten var positiv, og den mundede ud i et konkret forslag om, at
Uafhængige Scenekunst­nere arrangerede en bustur rundt i hele landet, så alle parter kunne lære hinanden bedre at kende.

 

Panelet bestod af følgende deltagere:

Hans Henriksen, teaterleder Aalborg Teater

Ditte Maria Bjerg, iscenesætter og forperson i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Jakob Højgaard Jørgensen, teaterleder Teater Nordkraft

Helle Fuglsang, performer, iscenesætter og bestyrelsesmedlem i US

Henrik Vestergaard Friis, performer, dramaturg, kurator og bestyrelsesmedlem i US

Naja Lee Jensen, iscenesætter og performer

Gritt Uldall-Jessen, dramatiker, kurator og ordførende i US var moderator.

Følgende er nogle uddrag af de oplæg, som folk, i panelet og iblandt tilhørerne, kom med:

Helle Fuglsang fortalte, hvordan det at arbejde i det frie felt for hende var et aktivt tilvalg, bla. pga. af en interesse for tværæstetiske former, som hendes værker bag præg af. Hun havde ikke rigtig så mange erfaringer med at samarbejde med institutionsteatret, og hun fulgte mest af alt sine egne ideer, der ofte tog udgangspunkt i ikke-institutionelle steder.

Naja Lee Jensen talte om, at der var brug for en uddannelse i performancekunst – ikke kun et overbygningskursus, men en særlig uddannelse, der kunne indgå i et samarbejde med teatrene blandt andet om praktikforløb. Herfra kunne der rekrutteres scenekunstnere til det frie felt fra uddannelsen til institutionsteatrene.

Jakob Højgaard talte om de mange gode erfaringer som Teater Nordkraft som institutionsteater havde med hensyn til samarbejde med det frie felt, såvel som co-producent som gæstespilsscene.

Henrik Vestergaard Friis talte om, hvordan hans kompagni i et samarbejde med et institutionsteater havde oplevet ikke at blive korrekt anført som samarbejdspartner. Det førte til en kort snak om ejerskab til værker, der var blevet til i et samarbejde mellem det frie felt og institutionsteatre. Henrik nævnte også, hvordan det er blevet endnu sværere for det frie felt at finde spillesteder. Han var bekymret for udviklingsmulighederne for den kommende generation af scenekunstnere.

Ditte Maria Bjerg talte for, at der helst ikke skal være en opdeling mellem det frie felt og institutionsteatrene. Hun talte for at vi i højere grad så det danske scenekunstmiljø som et samlet scenekunstlandskab. Hun nævnte også vigtigheden af frie midler i Statens Kunstfond og vigtigheden af at disse midler ikke var opbrugt på forhånd, sådan at der også var midler til at nye scenekunstnere i det frie felt også havde mulighed for at komme til.

Gritt Uldall-Jessen italesatte, hvordan Uafhængige Scenekunstneres medlemmer kan have svært ved at komme igennem til institutionsteatrene, når de henvender sig med henblik på samarbejde. De kan fx opleve ikke at få svar på deres henvendelser eller at blive holdt hen i det uendelige. Hun pointerede, at US ikke så en modsætning imellem institutionsteatrene og det frie felt – og at mangfoldighed og forskellighed var nødvendigt for scenekunstens udvikling.

Dorthe Bebe talte om, hvordan de som institutionsteatre har rygende travlt. De modtog ekstremt mange mails, derfor kunne det være svært at nå at få svaret på dem alle. Hun nævnte også som et problem, at de tit fik henvendelser fra aktører fra det frie felt, hvor det fremgik, at de ikke havde sat sig ind i det pågældende institutionsteaters kunstneriske profil.

Hans Henriksen fra Ålborg Teater gjorde rede for hvad de konkret ville gøre for at fremme muligheden for et samarbejde mellem det frie felt og institutionsteatret. Han nævnte teatrets interesse i mere klassiske former for scenekunst og at teatrets scenekapacitet stort set var opbrugt hele sæsonen. Han betragtede det som en længere omstillingsproces – måske over et par år – at indlede et samarbejde med det frie felt . Fra US’ side blev der opfordret til at starte i det små og samarbejd efx om brug af externe lokaler eller stedsspecifikke lokaliteter.

Jesper de Neergaard fra Bora Bora talte om, hvordan han oplevede at være nødt til at tage vare på sit teaters egen kunstneriske profil, da der i forvejen kun var få scener, der var dedikerede direkte til koreografisk arbejde.

Ditte Marie Bjerg sluttede af med at foreslå, at US stod for at arrangere en bustur rundt i hele landet for at besøge de forskellige institutionsteatre for at det frie felt kunne få en større indsigt i deres kunstneriske profiler.

Egil Bjørnsen fra Udviklingsplatformen tilkendegav, at han godt ville stå for at arrangere denne bustur, så det vil vi holde ham op på. US opfordrede institutionsteatrene til at besøge Det Frie Felts festival.

 

Mail til JP/Politikens Hus d. 9. september 2016

Mail fra bestyrelsen i Uafhængige Scenekunstnere den. 08. 09. 2016 til ledelsen på Politiken, Jyllands Posten = JP/PolitikensHus.

Det er kommet frem for nylig, at teaterredaktør Monna Dithmer på Politiken og Henrik Lyding fra Jyllands Posten er blevet sagt op. Der går også rygter om at Jyllands Posten overvejer helt at droppe anmeldelser af scenekunst, mens Politiken vil gå over til at købe alle anmeldelser fra freelancere, heriblandt Monna Dithmer.
Uafhængige Scenekunstnere repræsenterer et bredt udsnit af det frie felt inden for den professionelle scenekunst. Vi ser det som et stort problem, at JP/Politiken har valgt en sådan nedprioritering af scenekunst som stofområde; en tendens der desværre har været fremherskende i det samlede mediebillede igennem flere år.Vi vil opfordre JP/Politikens Hus til istedet at opprioritere kulturstoffet. Som et stort og toneangivende mediehus er det vigtigt, at JP/Politikens Hus er med til at sikre en seriøs debat, at sikre et højt niveau af kritik af scenekunst og derigennem bidrage til udviklingen af scenekunst i Danmark.

Vi oplever i Uafhængige Scenekunstnere, at det i forvejen kan være svært at få en foromtale af vores værker og at blive anmeldt. Det har at gøre med, at vi som regel ikke har et stort PR-budget, og at vi derfor ofte ikke har råd til at annoncere i trykte medier såvel som i online medier. Vores arbejde skulle gerne komme så mange mennesker og samfundet som sådan til gode. Her spiller medierne en vigtig rolle, både i fht. at gøre opmærksom på scenekunstarrangementer også fra det frie felt, men også i form af at være en platform for udveksling af synspunkter om den tidssvarende scenekunst.

Scenekunsten lever. Dansk teater har årligt omkring 2.1 mio. publikummer, og endnu flere hvis man også tæller den scenekunst med, der spiller på gaderne, i skolerne ect. Dansk teater og scenekunst er en vigtig del af samfundet, der på en og samme gang er med til at huske os på historien, fantasere over hvordan fremtiden skal se ud og som et sted og et rum, hvor man kan forholde sig til, hvordan vi gør sammen som mennesker. Teater og scenekunst omfatter det talte ord eller er ordløst, det er levende, det er alle sanser, der er i spil.

Vi håber, at de anmeldelser, som vi nu kommer til opleve i spalter i de trykte aviser og i online udgaverne fra JP/Politikens Hus, ikke kun bliver “følelsesdrevne øjebliksbilleder”, men hvor der også er tale om, at værkerne anskues ud fra den fornødne scenekunstfaglige baggrund.

Scenekunstkritikken er med til at give os scenekunstnere et fagligt og kvalificeret indspark i fht. de værker, vi laver. Det er en kontekstualisering af vores arbejde, der ellers kan have svært ved at opnå synlighed. Vi kan i Uafhængige Scenekunstnere frygte, at nedprioriteringen af scenekunst som stofområde i JP/Politikens Hus kan bevirke, at det kan blive endnu sværere for det frie felt inden for den professionelle scenekunst at finde vej til medierne.

Mvh
Bestyrelsen UAfhængige Scenekunstnere