Info-mail om Det Frie Felts festival i sæson 17/18

Det Frie Felts festival har i de sidste 3 år været en del af programmet for CPH STAGE, men til næste år ændres spilleperioden for festivalen. Det Frie Felts festival vil i sæson 17/18 blive afholdt over to weekender i perioden den 18. – 28. januar 2018.

Vi vil dog stå for et mindre arrangement under CPH STAGE 2017, der har fokus på nordisk samarbejde og co-produktion. Det er et arrangement, vi laver i tæt samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst. Da vi flytter spilleperioden for Det Frie Felts festival, så rykkes vores deadline for et Open Call for festivalen til den 15. maj 2017.

Det Frie Felts festival bakker hundrede procent op om CPH STAGE som en festival, der omfatter hele scenekunstbranchen. Vi sender en uddybende info-mail ud i det nye år om det nordiske netværksarrangement, der finder sted under CPH STAGE i det nye år.

Vi har den 6. oktober 2017 stiftet en ny forening, Foreningen bag Det Frie Felts festival, som fremover skal stå for driften af Det Frie Felts festival. Festivalen har tidligere været arrangeret af de to interesseorganisationer Uafhængige Scenekunstnere (US) og Scenekunstnere uden Scene (SUS). Der er også blevet ansat en festivalledelse. I sæsonerne 17/18 og 18/19 vil dramatiker Gritt Uldall-Jessen og iscenesætter, performer Erik Pold fungere som ledelse af festivalen. Vi vil fortsat operere med et skiftende hold af kuratorer af festivalen, navnene på dem vil blive offentliggjort medio marts 2017 , sammen med yderligere information om det kommende Open Call.

Formålet med Det Frie Felts festival er at præsentere scenekunst, der er produceret i det frie felt inden for scenekunst, for et nationalt publikum, med ambition om at formidle denne scenekunst til et professionelt internationalt publikum, samt at udbrede kendskabet til det frie felt for den danske scenekunstbranche som helhed med henblik på at skabe dialog, udvikling, samarbejdsmuligheder og dynamik i scenekunstmiljøet. Det tror vi kan gøres mere effektivt ved at lægge festivalen for sig selv og ikke som en ”festival i festivalen”, og ved at den finder sted på et tidspunkt af året, hvor aktivitetsniveauet i scenekunstbranchen ikke er så højt.

Bestyrelsen i Foreningen bag Det Frie Felts festival består af følgende medlemmer: Jurist og advokat Elisabeth Ehmer, producent Louise Kirkegaard (1:1 Produktion), teaterleder Danjel Anderson (MDT, Stockholm), teaterleder Jens Frimann Hansen (Helsingør Teater),  samt på vegne af Uafhængige Scenekunstnere, performer og underviser Christian Adelhorst Rossil, sidstnævnte er valgt som formand for bestyrelsen. René Kruse fra “Behind The Scenes” og Faar 302 er valgt som administrator i foreningen.

Er du en af de scenekunstnere, der har planer om at spille på CPH STAGE 2017, så skal vi på vegne af festivalen her oplyse om følgende deadlines for tilmelding:

 

1: Der er forhåndstilmelding til CPH Stage ’17 med deadline den 31. december 2016. Link:  http://www.cphstage.dk/forhaandstilmelding2017/ – forhåndstilmeldingen er vigtig, men uforpligtende.

2: Endelig tilmelding i TEREBA fra primo januar. Deadline: Den 22. februar 2017– men det er en stor fordel at gøre det tidligt i perioden.

 

Det Frie Felts festival takker mange gange for samarbejdet i år. Vi ser frem til den kommende sæson 17/18 og håber, du/I vil blive ved med at bakke op om festivalen!

For yderligere information, spørgsmål el. lign. om Det Frie Felts festival,  send en mail til: kontakt(at)detfriefeltsfestival.dk

Kort resumé af Uafhængige Scenekunstneres deltagelse på Kulturmødet 2016, Mors.

Kort resumé af Uafhængige Scenekunstneres deltagelse på Kulturmødet 2016.

Uafhængige Scenekunstnere (US) stod for debatarrangementet, “Er der fortsat plads til den frie scenekunst?”, der fandt sted fredag den 26. august 2016 kl. 18.00 – 19.30 på KulturScenen, M.C. Holm Skolen, som en del af Kulturmødet på Mors. ”Plads” skulle her ikke bare forstås som ledig scenekapacitet, men også, om der overhovedet var interesse for og forståelse for den frie scenekunst som en kunstnerisk egenart i sig selv.
Det var første gang, US var med på Kulturmødet. De øvrige spørgsmål, som vi ønskede at få diskuteret, var:
Hvilke udfordringer står den frie scenekunst pt. over for? Hvilke forhindringer er der pt for at fremme samarbejdet mellem den frie scenekunst og institutionsteatrene og hvad kan vi gøre ved disse forhindringer? Hvad gør vi for at øge kendskabet til det frie scenekunstfelt? Hvordan kommer vi i kunstnerisk dialog med institutions­teatrene? Er der forskel på de æstetiske muligheder for den frie scenekunst og institutionsteatrene?
Der var et super godt fremmøde til debatten, hvori aktører inden for det frie felt, teaterledere og et medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst deltog.
Baggrunden for debatten var det kuldsejlede projekt med en åben scene i Hovedstaden og de deraf følgende problemer med manglende scenekapacitet i København, samt de aktuelle nedskæringer i rådighedsbeløbene til Statens Kunstfond og bestræbelsen på at ”få pengene til at række længere” fx ved at det frie felt og institutionsteatrene kunne samarbejde om projekter.
Tonen i debatten var positiv, og den mundede ud i et konkret forslag om, at
Uafhængige Scenekunst­nere arrangerede en bustur rundt i hele landet, så alle parter kunne lære hinanden bedre at kende.

 

Panelet bestod af følgende deltagere:

Hans Henriksen, teaterleder Aalborg Teater

Ditte Maria Bjerg, iscenesætter og forperson i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Jakob Højgaard Jørgensen, teaterleder Teater Nordkraft

Helle Fuglsang, performer, iscenesætter og bestyrelsesmedlem i US

Henrik Vestergaard Friis, performer, dramaturg, kurator og bestyrelsesmedlem i US

Naja Lee Jensen, iscenesætter og performer

Gritt Uldall-Jessen, dramatiker, kurator og ordførende i US var moderator.

Følgende er nogle uddrag af de oplæg, som folk, i panelet og iblandt tilhørerne, kom med:

Helle Fuglsang fortalte, hvordan det at arbejde i det frie felt for hende var et aktivt tilvalg, bla. pga. af en interesse for tværæstetiske former, som hendes værker bag præg af. Hun havde ikke rigtig så mange erfaringer med at samarbejde med institutionsteatret, og hun fulgte mest af alt sine egne ideer, der ofte tog udgangspunkt i ikke-institutionelle steder.

Naja Lee Jensen talte om, at der var brug for en uddannelse i performancekunst – ikke kun et overbygningskursus, men en særlig uddannelse, der kunne indgå i et samarbejde med teatrene blandt andet om praktikforløb. Herfra kunne der rekrutteres scenekunstnere til det frie felt fra uddannelsen til institutionsteatrene.

Jakob Højgaard talte om de mange gode erfaringer som Teater Nordkraft som institutionsteater havde med hensyn til samarbejde med det frie felt, såvel som co-producent som gæstespilsscene.

Henrik Vestergaard Friis talte om, hvordan hans kompagni i et samarbejde med et institutionsteater havde oplevet ikke at blive korrekt anført som samarbejdspartner. Det førte til en kort snak om ejerskab til værker, der var blevet til i et samarbejde mellem det frie felt og institutionsteatre. Henrik nævnte også, hvordan det er blevet endnu sværere for det frie felt at finde spillesteder. Han var bekymret for udviklingsmulighederne for den kommende generation af scenekunstnere.

Ditte Maria Bjerg talte for, at der helst ikke skal være en opdeling mellem det frie felt og institutionsteatrene. Hun talte for at vi i højere grad så det danske scenekunstmiljø som et samlet scenekunstlandskab. Hun nævnte også vigtigheden af frie midler i Statens Kunstfond og vigtigheden af at disse midler ikke var opbrugt på forhånd, sådan at der også var midler til at nye scenekunstnere i det frie felt også havde mulighed for at komme til.

Gritt Uldall-Jessen italesatte, hvordan Uafhængige Scenekunstneres medlemmer kan have svært ved at komme igennem til institutionsteatrene, når de henvender sig med henblik på samarbejde. De kan fx opleve ikke at få svar på deres henvendelser eller at blive holdt hen i det uendelige. Hun pointerede, at US ikke så en modsætning imellem institutionsteatrene og det frie felt – og at mangfoldighed og forskellighed var nødvendigt for scenekunstens udvikling.

Dorthe Bebe talte om, hvordan de som institutionsteatre har rygende travlt. De modtog ekstremt mange mails, derfor kunne det være svært at nå at få svaret på dem alle. Hun nævnte også som et problem, at de tit fik henvendelser fra aktører fra det frie felt, hvor det fremgik, at de ikke havde sat sig ind i det pågældende institutionsteaters kunstneriske profil.

Hans Henriksen fra Ålborg Teater gjorde rede for hvad de konkret ville gøre for at fremme muligheden for et samarbejde mellem det frie felt og institutionsteatret. Han nævnte teatrets interesse i mere klassiske former for scenekunst og at teatrets scenekapacitet stort set var opbrugt hele sæsonen. Han betragtede det som en længere omstillingsproces – måske over et par år – at indlede et samarbejde med det frie felt . Fra US’ side blev der opfordret til at starte i det små og samarbejd efx om brug af externe lokaler eller stedsspecifikke lokaliteter.

Jesper de Neergaard fra Bora Bora talte om, hvordan han oplevede at være nødt til at tage vare på sit teaters egen kunstneriske profil, da der i forvejen kun var få scener, der var dedikerede direkte til koreografisk arbejde.

Ditte Marie Bjerg sluttede af med at foreslå, at US stod for at arrangere en bustur rundt i hele landet for at besøge de forskellige institutionsteatre for at det frie felt kunne få en større indsigt i deres kunstneriske profiler.

Egil Bjørnsen fra Udviklingsplatformen tilkendegav, at han godt ville stå for at arrangere denne bustur, så det vil vi holde ham op på. US opfordrede institutionsteatrene til at besøge Det Frie Felts festival.

 

Open Call til Det Fri Felts Festival 2016

Open Call – Det Frie Felts Festival 2016

Uafhængige Scenekunstnere (US) og Scenekunstnere uden Scene (SUS) inviterer til ”Det Frie Felts Festival” under CPH STAGE d. 1. – 12. juni 2016 i København. Det er en festival-i-festivalen, der fremhæver den frie scenekunst!

“Det Frie Felts Festival” præsenterer værker, der viser feltets diversitet indenfor dans, scenekunst, billedkunst og video-performance.

Readings og performance-lectures er også en mulighed.

Kuratorerne lægger vægt på værker med særlig eksperimentalkraft, der udfordrer og inspirerer. Varigheden af værkerne må gerne variere ift. alment brugte tidsformater og der må også gerne tænkes over, hvor værket skal præsenteres. Festivalen foregår i Dansehallerne med scenerne Store Scene, Lille Scene og Foyer, men man vil også kunne arbejde udenfor disse.

Kuratorerne er: Dramatiker Gritt Uldall-Jessen, auteur og kritiker Kristian Husted og koreograf Tina Tarpgaard.

Ansøgninger til “Det Frie Felts Festival 2016” skal indsendes senest søndag d. 01. december ’15 kl. 23.59 på mail til Uafhængige Scenekunstnere på adressen info(at)scenekunstnere.dk

Ansøgere får besked om de er kommet med eller ikke er kommet med senest den 1. februar 2016.

Denne gang laver vi en mindre for-festival i april 2016, for at generere mere opmærksomhed til det frie felt, før CPH Stage går i gang.

* * *

Vilkår

1) Minimumshonorar i 5 dage à 1150,- kr. til optrædende.

2) Inden for CPH STAGE fastsætter de deltagende teatre m.v. selv begivenhedernes billetpriser og indtægten er dermed teatrets egen – dette gælder også for “Det Frie Felts Festival”.

3) Børneforestillinger kan ikke deltage – forestillinger skal sigte mod et publikum fra 16 år og op.

4) Arbejdet skal have nogen form af tilknytning til Danmark, så udenlandske gæstespil kan ikke komme i betragtning, med mindre det er en dansk co-produktion.

5) CPH STAGE og “Det Frie Felts Festival” har flere guidelines i forbindelse med PR. Udvalgte projekter får tilsendt disse guidelines kort efter optagelse på “Det Frie Felts Festival”.

Ansøgning

Max 2 A4 sider med følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af projektet/forestillingens målsætning, form og indhold.
  • Projektansvarlig person over for festivalledelsen.
  • Medvirkende kunstnere, samt kortfattet CV eller værkliste for enten kompagni eller kunstnerisk ansvarlig/e.
  • MEGET gerne links til video eller fotos, fra pågældende værk eller tidligere arbejder samt teknisk info/rider.

Open call til ”Det Frie Felts Festival” i København d.10. – 21. juni 2015

”Det Frie Felts Festival” i København d.10. – 21. juni 2015
Interesseorganisationen Uafhængige Scenekunstnere (US) og Foreningen Scenekunstnere uden Scene (SUS) inviterer til en platform under festivalen CPH STAGE 2015 i København: “Det Frie Felts Festival”; en festival-i-festivalen for det frie scenekunstfelt.

US og SUS har modtaget midler fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst til at organisere en festival over hele perioden, og vi er i gang med at opbygge en nødvendig stab til dens planlægning og gennemførelse. Denne stab består af en administrator, teknisk organisator og kommunikator og PR- ansvarlig. Den er, for at signalere festivalens åbenhed, i princippet uafhængig af de to initiativtagere.
Vi har sikret scenekapacitet og andre lokalemuligheder i aftale med Dansehallerne omfattende scenerne Store Carl, Lille Carl og andre spillesteder, samt muligheder for fx readings, lectures etc. Festivalen stiller disse faciliteter til rådighed for de valgte projekter.
Vi vil snarest muligt danne festivalens kuratorpanel på tre personer, som vil være ansvarlige for festivalens udbud, valgt ud fra ansøgningerne med hensyn til diversitet, kunstnerisk kvalitet, men også underlagt en række praktiske vilkår. Så snart kuratorpanelet er dannet, vil det blive oplyst til adressaterne for dette open call.

Ansøgninger om deltagelse i festivalen indkaldes hermed med frist til søndag d. 14. december ’14 kl. 23.59. De fremsendes pr. mail til Uafhængige Scenekunstnere på adressen info@scenekunstnere.dk

Vi opfordrer initiativtagere og grupper fra det frie felt til at ansøge om deltagelse på festivalen, og på den måde bidrage til denne mulighed for en sammenhængende præsentation i Hovedstaden af diversiteten i feltets arbejde indenfor udviklingen af scenekunsten.

Vi understreger, at enhver professionel naturligvis kan deltage direkte i CPHSTAGE (www.cphstage.com) under de forudsætninger, der gælder for en sådan aftale.

Dette open call handler udelukkende om Det Frie Felts Festival som en selvstændig del af CPHSTAGE 2015.

***

3 vilkår knytter sig til deltagelse i CPH STAGE, og dermed i vores “Det Frie Felts Festival ‘15”:

1) I forbindelse med CPH STAGE er der indgået aftale med Dansk Skuespillerforbund om et minimumshonorar på 5 dage à 1150,- kr. til skuespillere. Aftalen indbefatter ikke readings, workshops m.m. For projekter uden offentlig støtte eller driftsbudget vil dette umuliggøre deltagelse. Derfor har Det Frie Felts Festival besluttet at operere med at dække denne omkostning for de værker, som kuratorerne vælger til festivalen.

2) Inden for CPH STAGE fastsætter gæstende teatre m.v. selv begivenhedernes billetpriser og indtægten er dermed teatrets egen – dette gælder dermed også for Det Frie Felts Festival.

3) Børneforestillinger kan ikke deltage – forestillinger skal sigte mod et publikum fra 16 år og op. Desuden har CPH STAGE en række bestemmelser i forbindelse med PR-virksomhed – disse vil vi oplyse til de projekter, der bliver udvalgt til Det Frie Felts Festival.

Vi forudser at den ledige kapacitet i Dansehallerne, og dermed Det Frie Felts Festival, ikke kan rumme alle projekter, som feltet måtte ønske at præsentere i juni. Vi ved, at der er initiativer fra det frie felt, som allerede har indgået aftaler med andre scener i hovedstaden om gæstespil under CPH STAGE. Hvis værtsteatret i deres aftale er indforstået, kan Det Frie Felts Festival kun være interesseret i, at diversiteten bliver synlig. Derfor foreslår vi følgende: Hvis en aktør fra det frie felt gæstespiller indenfor CPHSTAGE og dets aftale rummer mulighed for at værtsteatret er indforstået med, at gæstespillet kan gennemføres som en del af Det Frie Felts Festival, skal vedkommende kontakte os på ansøgningernes ovenstående adresse. Det vil så være kuratorernes opgave at tage stilling til ønsket. Dette vil i praksis betyde, at forestillingen indgår i den samlede markedsføring af Det Frie Felts Festival 2015, herunder markeres i programmet CPH STAGE som ”satellit-deltager” i vores festival.

***

Ansøgningen:

Ansøgninger fremsendes pr. mail inden søndag d. 14. december 2014 kl. 23:59 til Uafhængige Scenekunstnere på info@scenekunstnere.dk

Indhold: Max 2 A4 sider med følgende oplysninger:
– Beskrivelse af projektet/forestillingens målsætning, form og indhold.
– Projektets initiativtager(e), medvirkende kunstnere, samt kortfattet CV eller værkliste for enten kompagni eller kunstnerisk ansvarlig/e (egentligt CV kan vedlægges på separat ark).
– Projektansvarlig person over for festivalledelsen.
– Gerne links til yderligere fotos, video, etc. (ingen tunge filer, tak pf.)
– På separat ark: Teknisk info, se nedenfor.

Nedenfor findes links til bilag fra Dansehallerne med oplysninger om de to teatersales mål og udstyr. Ansøgere skal beslutte hvilke faciliteter deres projekt vil foretrække. Hvis der er behov for yderligere informationer, er der angivet kontaktpersoner i Dansehallerne på bilagene. Det skal oplyses hvorvidt projektet ønskes tilrigget og afviklet ved egen kraft, eller i samspil med Dansehallernes tekniske stab, og i givet fald i hvilket omfang. De endelige detaljer vil blive koordineret imellem produktionsleder for Det Frie Felts Festival og Dansehallerne.

Beslutningsprocessen

Beslutning om hvilke projekter, der vil få plads i Det Frie Felts Festival 10. – 21. juni 2015 vil foreligge 1. februar 2015.

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger, og til sammen at skabe en skøn festival!

Venlig hilsen
US’ og SUS’ og bestyrelser

Det Frie Felts Festival_15_open_call
Lille Carl side
Lille Carl top
Store Carl side view
Store Carl top view
Technical equipment Lille Carl
Technical equipment Store Carl

GF 17/3 2013

Kære medlemmer.

 

I indkaldes hermed til Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2013 samt til fælles frokost og medlemsmøde, som arrangeres i samarbejde med De Frie Koreografer.

Det sker: søndag d. 17. marts ’13 kl. 12.00-17.00 på Forsøgsstationen.

 

Dagens PROGRAM:

 

Kl. 12 – 14 Generalforsamling US

 

kl. 14 – 15 Fælles frokost for medlemmer af US og DFK

 

Kl. 15 – 17 Medlemsmøde, sammen med DFK

  • Oplæg ved teaterjurist Lars Salling
  • Oplæg ved FTF-A’s Kunst-team
  • Evt.

 

Medlemsmødet er et fagligt møde om scenekunstneres arbejdsforhold i relation til dagpengeregler og foreningsdannelse og -drift.

Der vil være oplæg af teaterjurist Lars Salling, og vi arbejder yderligere på at få et oplæg af en fra FTF-A’s kunst-team.

Medlemsmødet vil blive modereret af bestyrelsesmedlem Maj-Britt Mathiesen, og arrangeres i samarbejde med De Frie Koreografer.

Kom og brug denne enestående chance til at stille spørgsmål til eksperter indenfor området!

Støttefest for US

Støttefest

15/9 – 2012 – Warehouse 9 – kl. 21

KOM! og tag gerne en ven eller en veninde med.

Entréen er 30 kr. der går til US

Der er en lille scene og den er Åben. Så man er velkommen til at give et lille nummer.
Hvilket både kan være musik eller andet man nu kan finde på.

Drikkevarene købes i baren med kontanter.

Tag masser af godt humør med og så fester vi hele natten!

Scenekunst? – ja tak!

Scenekunst? – ja tak!

Uafhængige Scenekunstnere opfordrer til aktioner, smil og vedholdende remindere om at scenekunstens folk ønsker forandring 

Kulturministeriet problematiserer det faktum, at teaterfolket ikke er enige om, hvordan en ny teaterlov skal udformes. Tre nye udvalg er nedsat, og teaterlovsrevisionen udskudt på ubestemt tid. Uafhængige Scenekunstnere mener, at det er positivt med en grundigere analyse af scenekunstlandskabet inden der træffes altafgørende beslutninger om vores fælles fremtid.

Men ord skal blive til handling – den samtidige scenekunst må ikke syltes. Mens der debatteres bag lukkede døre opfordrer Uafhængige Scenekunstnere til en række større og mindre begivenheder, som skal synliggøre en alsidig branches evne til at stå sammen og et fælles ønske om en tidssvarende teaterlov.

 

Say Cheese!

Første bold bliver spillet den 11. November kl. 11 ved Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K. som et stort teater familieportræt, hvor scenekunstnere fra alle dele af branchen inviteres til at stille op og smile for en ny teaterlov. Kan du ikke være med, så send dit portrætfoto i A4format – næsten naturlig størrelse – til foto@scenekunstnere.dk og så vil dine kolleger sørge for, at du er med “in effigie”.

Hvis du kommer på dagen så tilmeld dig på Facebook: Scenekunst?-Ja Tak!

Smil virtuelt

Vis jeres støtte ved at sætte medsendte ’Scenekunst? – Ja tak!’ logo på jeres hjemmeside, facebookside, twitter eller blog den 11. november.

Århus, Ålborg, Odense, Nykøbing, Kolding, Høje Taastrup mfl. 

Behovet for forandring og en ny teaterlov gælder hele landet. Kolleger i alle danske byer opfordres til at afholde ’Say Cheese’ fotosessioner og sende billederne til: foto@scenekunstnere.dk

Til skuespillere, scenografer, teknikere, instruktører, performere, dukkespillere, dramatikere, dansere, koreografer, dramaturger, sufflører og alle teatermennesker –

Vi glæder os til at smile med jer!

Uafhængige Scenekunstnere